Lahden Lyseon Seniorit ry.

***************************************************************************************’

UUDET SÄÄNNÖT:

 Lahden Lyseon Seniorit ry.

säännöt

Yhdistyksen nimi:

Lahden Lyseon Seniorit r.y.
Y-tunnus: 3031470-5

Rek.N:O 103913

Yhdistyksen nimi on Lahden Lyseon Seniorit ry. Kotipaikka on Lahden kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Lahden lyseon entisten oppilaiden ja opettajien yhdyselimenä, lujittaa toveruussiteitä sekä ylläpitää harrastusta koulua ja sen perinteitä kohtaan:

 1. järjestämällä tilaisuuksia jäsenille toistensa tapaamiseen ja seurusteluun
 2. panemalla toimeen koulumuistojen merkeissä juhlatilaisuuksia
 3. pitämällä luetteloa koulun entisistä oppilaista
 4. kokoamalla koulumuistelmia, kaskuja sekä kouluun liittyvää valokuva- ja muuta aineistoa
 5. ylläpitää stipendirahastoa koulun oppilaiden ja opettajien opiskelu- tai harrastustoiminnan tukemiseksi

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

                      4§

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen koulun nykyinen tai entinen opettaja ja entinen oppilas, jonka hallitus hyväksyy.

                      5§

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, joiden jäsenmaksut yhdistyksen vuosikokous määrää.

                      6§

Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka katsotaan kunniajäsenyyteen arvoiseksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

                      8§

Yhdistys päättää hallituksestaan ja hallinnostaan vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

                      9§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle henkilökohtaisella sähköposti- tai tekstiviestillä matkapuhelimen avulla vähintään viikkoa ennen kokousta.

                      10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen kertomus edellisen tilikauden toiminnasta
 2. esitellään edellisen tilikauden tilit ja toiminnantarkastajan niistä antamine lausuntoineen ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi hallituksen muuta jäsentä
 4. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 5. määrätään jäsenmaksun suuruus
 6. esitetään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. muut esille tulevat asiat

11§

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

                      12§

Asiat ratkaistaan erityisiä näissä säännöissä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa arpa.

                      13§

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan, arkistonhoitajan ja jäsenasiainhoitajan.

                      14§

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

15§

Hallituksen tehtävänä on:

 1. huolehtia yhdistyksen toiminnasta
 2. edustaa yhdistystä
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 5. huolehtia siitä, että yhdistyksen päätökset pannaan täytäntöön
 6. hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta, laatia vuosikokoukselle kirjallinen kertomus edellisen tilikauden toiminnasta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätä mahdollisesti suoritettavista palkkioista

16§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudesta päättää yhdistyksen hallitus.

                      17§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa niistä ja yhdistyksen hallinnosta ennen vuosikokousta.

                      18§

Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta pitää kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

                      19§

Kun yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, ovat sen varat ja omaisuus luovutettava Lahden lyseon lukiolle jaettavaksi stipendeinä.

                      20§

Muissa kohdin noudatetaan, mitä voimassaoleva laki yhdistyksistä säätää.

***************************************************************************

Nämä säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 26.10.2021. Tarkistettu yhdistysrekisterissä 6.4.2022.